Korábbi munkáink
 • ESZTERGOM, KIRÁLYI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE
 • BUDAPEST, XXII. KER. BUDAFOK BELVÁROSTÓL ÉSZAKRA LÉVŐ TERÜLET KSZT ÉS BUDAFOK BELVÁROS KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2005.
 • BUDAPEST IX., BELSŐ–FERENCVÁROS KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV
 • BUDAPEST IX., FERENCVÁROS ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE
 • VECSÉS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁS és VECSÉS VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS EGYES SZABÁLYOZÁSI TERVEI MÓDOSÍTÁSA - 2008.
 • VÁC VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (7. számú módosítás), valamint VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE (6. számú módosítás)
 • BUDAPEST, IV. KERÜLET - ÚJPEST, A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET FEKVŐBETEG ELLÁTÓ TELEPHELYEI ÉS KÖRNYEZETÜK KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE
 • BUDAPEST, IV. KERÜLET SCHWEIDEL JÓZSEF UTCAI 73679/2 HRSZ-Ú INGATLAN BEÉPÍTÉSI TANULMÁNYA
 • BUDAPEST, X. KERÜLET RICHTER GEDEON NYRT. BUDAPESTI ÜZEMI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE
ESZTERGOM KIRÁLYI VÁROS ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

TERVEZŐK:
Városépítészet: G. Korompay Judit (TT1 01-0185/06)
Régészet: Vágner Zsolt (okl.szám: 459/2002.), dr. Horváth István (EBM múzeumigazgató)
Közlekedés: Macsinka Klára - Pro Urbe Kft. (K1-1, K2-2 13-1017)
Zöldfelületek, környezetvédelem: Bardóczi Sándor (K2 01-5126/00)
Közművek: F. Thurn Judit - Váti Kft.(V3a-1, MK 01-2497), dr. Lecső Gyuláné (V1 01-3436), Csonki András (BSZFG BSZFT BSZKB MK 01-3277) , Gönczöl Csaba - Váti Kft.

RÖVID ISMERTETŐ:
Esztergom Királyi város és környéke Szabályozási Terve és Építési Szabályzata kidolgozását Esztergom Város Önkormányzata megbízásából készítette társaságunk. A tervezési terület határai: északon: Liszt Ferenc u. - Bajcsy-Zsilinszky u. - Vörösmarty u. keleten: Kölcsey Ferenc u. - Petőfi Sándor u. délen: Erzsébet királyné u. - a 17734/1 hrsz. telek déli határa - Szegfű u. - Muskátli u. - Pöltenberg Ernő u. - Duna u. nyugaton: Kis-Duna sétány. A tervezési terület kiterjedése: cca. 83 ha.

A történeti városmag karakteresen lehatárolható: északon a Várhegy magaslatára épült Bazilika, délen a Szent Anna templom hatalmas kupolája, mint két óriás félgömb határozza meg a hegyek és a Duna közötti sűrűn beépített területet. Az észak-déli és kelet-nyugati tengelyű utcák terét ezek a - házak méreteihez képest valószerűtlenül nagy – templom-kupolák, a szelíd hegyoldalak és a Kis-Duna gyönyörű platán-fasorai zárják. Az itt járó ember mindig egy védett, befogadó tágabb térben mozog.

A kiemelkedő értékű történeti városmag szerkezetének a legkisebb mértékű módosítása is csak indokolt esetben és nagy körültekintéssel kialakítva javasolható. Szerkezeti értékű beavatkozások a város testében a struktúra és ezzel a városkép igen hosszú távú megváltoztatását, "átkódolását" jelentik. Új közterület (utca) kialakítása esetén az új szabályozási/építési vonalon új épített térfal jelenik majd meg, melyet az egymást követő épület-generációk akár századokon keresztül mindig újból és újból "átörökítenek", megerősítenek.
3_ábra_n.jpg
A történeti városmag legelhanyagoltabb, legtöbb városképi és működési problémával küzdő térsége az egymás szomszédságában és a város emblematikus értékhordozóival: a Várral, a Bazilikával, a Szent Tamás-hegyi kápolnával és a Kis-Dunával közvetlen látvány-egységben élő történeti fürdő és az 1980-as években épült "városközpont".

A Szent István Artézi Fürdő együttes épületei koruk stílusirányzatának, érték-képének hiteles megtestesítői, ahol a későklasszicizmus és a visszafogott, jelzésértékű szecesszió sajátos, érdekes, egyedi hangulatú együttélése valósul meg.

A történeti fürdő-együttes és a "városközpont" rehabilitációja sikerének kulcsa a mértékletesség. A hegy és a víz közötti szűk városi tér sem a beépítés intenzitásában, sem annak magasságában, sem az általa idevonzott forgalom nagyságában nem visel el sokat. Ha azt akarjuk, hogy Esztergom történeti városmagja e nagymúltú helyén fejlesztés egy vonzó, a mai igényeket a kor építészetének eszközeivel - az örökül kapott értékek tiszteletben tartásával - kiegészítő, értőn továbbépítő "békebeli" fürdőváros egyedi, igen keresett hangulatával ajándékozza meg az itt-lakókat és az ide-látogatókat, ezt kell mindenekelőtt szem előtt tartanunk.

Fontos, hogy a történeti fürdő-együttes területén építhető új épületek/épületrészek kiegészítő jellegűek legyenek, a ma itt álló értékes épületek továbbra is "uralják" a fürdő összképét, az új beépítések túlzottan nagy, a beszűkült geomorfológiájú térben kezelhetetlen parkoló-forgalmat és parkolóhely-igényt ne jelentsenek, a meglévő értékes növényállományt, a strand nagy zöldfelület-igényű, kedves, "kötetlen" jellegű intézményi jellegét, a strand és a Kis-Duna közvetlen kapcsolatát ne veszélyeztessék.
V_k_1.jpg K_k_2.jpg SZT_k_3.jpg KÖ_k_4.jpg Fotó_Esztergom_k.jpg
Tervlap részletek: Vizsgálat, Koncepcionális vázlat, Szabályozási terv, Környezetalakítási javaslat és néhány fotó
(A referencia képekre kattintva a tervlapok, illetve ábrák megtekinthetők nagy méretben, külön ablakban)
A szabályozási tervet a képviselő-testület a 43/2006. (VII.14.) sz. önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.
BUDAPEST, XXII. KER. BUDAFOK BELVÁROSTÓL ÉSZAKRA LÉVŐ TERÜLET KSZT ÉS BUDAFOK BELVÁROS KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2005.

TERVEZŐK:
Településtervező: Kertész Beáta Borbála (TT1-01-1252/06)
Közlekedés: Rhorer Ádám - Közlekedés Kft. (01-3157)
Zöldfelületek, környezetvédelem: Bardóczi Sándor (K1 01-5126/05)
Közművek: Bíró Attila - KÉSZ Kft.(01-2456, 01-2456, C2-1, V3-1, V4c-1, V4f-1), Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft.(01-2418,. G-2, HE-2, HK-2, HSZ-2, HTá-2 HV-2, G-B-12, G-B-18, GD-33)
HV-2, G-B-12, G-B-18, GD-33)


TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK:

A Budafok Belvárostól északra fekvő terület (a Leányka u. – Vihar u. – Aranyfácán u. – Panoráma u. – Plébánia u. – Anna u. – Törley tér – Kárpitos u. – Játék u. – Duna u. – kerülethatár /Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal, a XI. kerülettel közös közigazgatási határ / által határolt terület a „Belváros Észak” Kerületi Szabályozási Tervet Budafok-Tétény Önkormányzat megbízásából készítettük. A tervkészítési kötelezettséget - a tervezési terület lehatárolásával - a hatályos KVSZ jelölte ki.

Budafok - Belváros Kerületi Szabályozási Terv (a Leányka u. – Kárpitos u. – Játék u. – Duna u. – MÁV vonal – Tóth József u. – Kereszt u. – Kálváriahegy u. – Anna u. által határolt terület) Kerületi Szabályozási Tervet 2002-ben készítettük. A tervet 31/2002. (XII. 20.) Ör. számú rendelettel hagyta jóvá Budafok-Tétény Önkormányzata, melyet kis mértékben 2005-ben módosítottunk az önkormányzat megbízásából.

A TERVEZÉSI FELADAT
E tervezési folyamatban a feladat a Belvárostól északra fekvő terület Kerületi Szabályozási Tervének elkészítése, valamint a Belváros Kerületi Szabályozási Tervének felülvizsgálata és aszerint szükséges módosítása volt.

A Belváros terve felülvizsgálatát és módosítását kisebb módosítási igények tették aktuálissá, melyet alapvetően a néhány lakossági kérés és önkormányzati észrevétel indukált. Ezen észrevételek alapján kellett a terv ezen érintett részeit felülvizsgálni, illetve azok elfogadása esetén a terv módosítása révén érvényesíteni.

A hatályos terv alapvető módosítására azonban nem volt szükség, mivel sem a területi adottságok, sem a tervi igények és tervi körülmények (közlekedésfejlesztési, területfelhasználási koncepció) nem változtak a jóváhagyás óta.

A tervezési feladatban egyedüli revízióra szükség a piac átépülésének kérdésében volt, amely esetben reálisabb feltételeket, rugalmasabb megoldásokat kellett a tervben találni.
Budafok_pezsgőgyár.jpg

A másik terület a tervezési területen belül, ahol reálisabb szemléletmód volt szükséges a terv javaslataiban, az a Játék utcától keletre fekvő tömb, ahol is a telkenkénti átépítésének lehetőségét kellett megtartania a tervnek ahhoz, hogy itt is megindulhasson az átépítés.

A fenti kívánalmak elsősorban a Szabályozási Terv rajzi korrekcióját tették szükségessé, a telekmegszüntetést jelző, kötelező érvényű „megszüntető jel” elhagyásával, valamint néhány előírás módosításával vagy pontosításával.

A módosítási igények az alátámasztó munkarészek újrafogalmazását nem tették szükségessé. Az alátámasztó munkarészek közül a Budafok Észak SZT-vel együtt készült a törvényi előírások és metodika szerint - a két területre együtt - az Örökségvédelmi hatástanulmány, tekintettel arra, hogy a 2002-ben készült terv azt még az előírt tartalommal nem tartalmazhatta.

Mindkét tervezési feladatnál cél volt, hogy az élet változásaihoz rugalmasan alkalmazkodó, a realitások, adottságok alapján álló, szabályozás-centrikus, az alkalmazók és a lakosság számára is elfogadható és használható rendezési terv készüljön.

A tervezési folyamat részeként lefolytatott önkormányzati egyeztetésnek megfelelően a tervi munkarészek a két terület terveinek összevonásával, de rajzilag a két különállóan dokumentált terület és térképszelvény megtartásával új néven szerepeltek, mely a következő: „Budafok-Belváros KSZT módosítása és kibővítése”.
Tulajdonvizsgálat_É__k.jpg Tulajdonvizsgálat_D_k.jpg szabályozás_É_k.jpg szabályozás_D_k.jpg Környezetalakítás_k.jpg
Tervlap részletek: Tulajdonvizsgálatok, Szabályozási tervek az északi és déli részekre és környezetalakítási javaslat
(A referencia képekre kattintva a tervlapok megtekinthetők nagy méretben, külön ablakban)
A szabályozási tervet a képviselő-testület a 36 /2007. (XII. 29.) Ör. számú rendelete rendelettel hagyta jóvá.
BELSŐ-FERENCVÁROS KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

TERVEZŐK:
Városépítészet: G. Korompay Judit (TT1-01-0185/01)
Közlekedés: Boda Ilona - Közlekedés Kft.
Zöldfelületek, környezetvédelem: Hubayné Horváth Nóra - PressTonTerv Bt.
Közművek: Bíró Attila - Kész Kft., Hanczár Zsoltné - Kész Kft.
Ingatlanpiac: Fekete Klára, Varga Ötvös Béla - Értéktérkép Kft.

RÖVID ISMERTETŐ:
Belső-Ferencváros Kerületi Szabályozási Terve elkészítését a Ferencvárosi Önkormányzat Főépítészi Irodája megbízásából készítettük.

A tervezési terület határai:
délnyugaton: a Duna
délkeleten: a Ferenc körút
északkeleten: az Üllői út
északnyugaton: a Vámház körút
A tervezési terület kiterjedése: cca. 58 ha.

A területet részletesen feltáró, elemző és értékelő vizsgálat a következő témakörökre terjedtek ki:
B_Ferencváros_k.jpg
 • Belső-Ferencváros vázlatos fejlődéstörténete számos archív térkép felhasználásával,
 • Városépítészeti értékvizsgálat, térértékelemzés,
 • A zöldfelületek ökológiai, városképi-téralkotó és használati értéke, jellemzői,
 • Az idegenforgalom helyzete Belső-Ferencvárosban,
 • Tervi előzmények, értékelésük,
 • Belső-Ferencváros szerkezeti kapcsolatai és területhasználata,
 • Közlekedési vizsgálatok,
 • Reklám- és üzletfeliratok, üzletportálok – vizsgálatok, elemzés, értékelés,
 • A környezetállapot és a potenciális környezetterhelések vizsgálata,
 • Közművizsgálatok,
 • A tulajdonviszonyok vizsgálata, értékelése,
 • A KSZT készítésének előzetes városépítészeti szempontjai,
 • Belső-Ferencváros ingatlanérték-vizsgálata.
Ferencváros_épm.jpg

Belső-Ferencváros Kerületi Szabályozási terve készítése során a következő fejlesztési irányelveket dolgoztuk ki és vettük figyelembe:

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSEK
 • A külső kapcsolatok erősítése
  • a Duna-parti sáv kiemelt kezelése
  • a Ráday u. - Üllői u. kapcsolat kialakítása
  • a Belső- és Középső Ferencváros kapcsolatának fejlesztése

 • A belső kapcsolatok, a belső szerkezet fejlesztése
  • a Csarnok tér rendezése, integráló szerepének - Duna-part felé, Ráday u. felé – megvalósítása
  • a Bakáts tér rendezése, integráló szerepének erősítése
  • a Markusovszky tér rendezése, a Kinizsi u.-i játszótér kiterjeszthetősége
  • a Ráday u. - Erkel u. - Markusovszky tér gyalogos kapcsolatának kialakítása

2. TERÜLETHASZNÁLATI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSEK
 • Intézményfejlesztések
 • A lakóterületek, a beépítési struktúra fejlesztése

3. ÉRTÉKVÉDELEM
 • Helyi értékvédelemre javasolt épületek, épületegyüttesek
 • Utcaképi jelentőségű homlokzatok utcaképi együttes jelentőségű homlokzatsorok, térfalak

SZABTERV1_k.jpg SZABTERV2_k.jpg Lónyay_k.jpg Bakáts_1_k.jpg Vámház_13_k.jpg
Tervlap részletek: Szabályozási terv és értékvédelmi tervlapok
(A referencia képekre kattintva a tervlapok megtekinthetők nagy méretben, külön ablakban)
2002-2004 között cégünk készítette el Budapest, IX. ker. Ferencváros értékvédelmi kataszterét városszerkezeti egységenként. A fenti referencia képek között szereplő három épületről szóló összeállítás is e munka részét képezi.
VECSÉS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA településszerkezeti terv, egyes szabályozási tervek, helyi építési szabályzat


TERVEZŐK:
Településtervező: Berényi Mária (TT1 01-0654/06)
Közlekedéstervező: Rhorer Ádám - Közlekedés Kft (01-3157)
Táj- és környezetvédelem: Bardóczi Sándor (K1 01-5126/05)
Víziközművek: Bíró Attila - KÉSZ Kft. (01-2456)
Energiaközművek: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. (01-2418)
Régészeti szakvélemény: Vágner Zsolt (459/2002)
TSZT_08_k.jpg SZT_m9_k.jpg T_08_SZT_k.jpg T_16_Lanyi_SZT_k.jpg védett_épület_k.jpg
Tervlapok: Településszerkezeti terv - 2008., Szabályozási terv módosítás, Szabályozási tervlapok, Helyi jelentőségű védett építészeti értékek
(A referencia képekre kattintva a tervlapok, illetve ábrák megtekinthetők nagy méretben, külön ablakban)
Vecsés Város Önkormányzata az egész településre kiterjedő településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát 2006. évben hagyta jóvá, majd kis mértékben 2008-ban és 2009-ben is módosította. Ezek az alábbiak:
− TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
a többször – a 163/2008.(IX.16.) és a 219/2009.(X.20.)határozattal - módosított 154/2006.(IX.19.) határozat
Jóváhagyott munkarészek:
 • T-1 Településszerkezeti és területfelhasználási terv M=1:10.000
 • Vecsés Településszerkezeti tervének a leírása
− VECSÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (VÉSZ)
a többször módosított 18/2006.(IX.28.) Ök. rendelet.
A VÉSZ mellékleteit képezik a hatályos szabályozási tervek T-1-től T-16-ig.
A módosításokat 2008. szeptemberében hagyta jóvá a képviselő-testület. A hatályos tervlapok a Város honlapján megtekinthetők.
VÁC VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (7. számú módosítás), valamint
VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE (6. számú módosítás)

TERVEZŐK:
Településtervező: Kertész Beáta (TT1 01-1252/06), Tóthné Pocsok Katalin (TT1 01-5086/06)
Közlekedéstervező: Rhorer Ádám - Közlekedés Kft (01-3157)
Táj- és környezetvédelem: Tóthné Pocsok Katalin (K2 01-5086/06)
Víziközművek: Bíró Attila - KÉSZ Kft. (01-2456)
Energiaközművek: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. (01-2418)
Dunai_latkep_p.jpg
Vác Város szükségesnek látta a településrendezési terveibe átvezetni a 2008. decemberében lezárult legutóbbi tervmódosítás óta történt változásokat, az időközben felmerülő, a gazdasági élet változását követő igények figyelembevételét, valamint a lakossági észrevételetek miatt szükséges korrekciók megtételét.
A tervi átvezetések nem igényelték a terv szerkezeti, területfelhasználási felülvizsgálatát, a tervmódosítások alapvető feladata és célja a tervek naprakész állapotának megteremtése volt.
Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete 131/2009.(VII.9.) számú határozatával meghozta azt az
építési törvény értelmében szükséges településfejlesztési döntést, mely alapján, Vác településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, illetve Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat) 2009. évi módosítását, aktualizálását megindította.

AZ ÉRINTETT MÓDOSÍTÁSOK TÉMAKÖRE
 • A 0372/1, 0372/2 és 0372/3 hrsz.-ú területek, a volt orosz laktanya szabályozása a tulajdonos kérelme, illetve az önkormányzat által 2008. novemberében elfogadott tanulmányterv alapján;
 • önkormányzati és magán kezdeményezésű egyedi módosítási kérelmek;
 • időközben készült, illetve folyamatban levő engedélyezési tervek – közúti közlekedési és vasúti - és egyéb tanulmánytervek átvezetései
TSZT_JH_2010_04_k.jpg TSZT_értékvédelem_JH_2010_04_k.jpg SZT_JH_2010_04_k.jpg Spinyéri_kápolna_k.jpg Vác_főtér_légi_k.jpg
Részletek a hatályos tervből: Településszerkezeti terv, Táj- és természetvédelem, Értékvédelem, Szabályozási terv, Műemlék kataszter egy oldala és a megújult Fő tér légifotója
(A referencia képekre kattintva a tervlapok, illetve ábrák megtekinthetők nagy méretben, külön ablakban)
A jóváhagyott dokumentáció 2010. áprilisában készült el.
BUDAPEST, IV. KERÜLET - ÚJPEST A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET FEKVŐBETEG ELLÁTÓ TELEPHELYEI ÉS KÖRNYEZETÜK KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE


TERVEZŐK:
Településtervező: Berényi Mária (TT1 01-0654/06)
Közlekedéstervező: Rhorer Ádám - Közlekedés Kft (01-3157)
Táj- és környezetvédelem: Tóthné Pocsok Katalin (K2 01-5086/02)
Víziközművek: Bíró Attila - KÉSZ Kft. (01-2456)
Energiaközművek: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. (01-2418)
A MEGBÍZÁS TÁRGYA - A TERVEZÉS CÉLJA:

A munka Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városrendezési Ügyosztálya megbízásából készült a Cégünk által (vezető településrendezési tervező: Kissfazekas Kornélia) 1999-2000. évben készített, de később nem jóváhagyott „A Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet fekvőbeteg ellátó telephelyeinek szabályozási terve és beépítési tanulmánytervei" című munka felülvizsgálatával és aktualizálásával.
A tervezési terület vonatkozásában annyi a különbség, hogy jelen tervezés a telephelyek teljes tömbjére kiterjed a hatályos jogszabályoknak való megfelelés miatt.

Jelen terv célja olyan jól kezelhető eszközt adni a tulajdonos és az építési hatóság kezébe, amelybe beleilleszthetők a kisebb építések is, de amely keretet ad egy későbbi, a kor színvonalának megfelelő egészségügyi létesítmények kialakításához nagyobb volumenű fejlesztéssel is.
Újpest_Kórházak_k.jpg tabló_károlyi_kórház_k.jpg tabló_árpád_kórház_k.jpg tabló_városi_kórház_k.jpg tabló_szülészet_kórház_k.jpg
Tervlapok: Elhelyezkedés, Kis tablók az egyes fekvőbeteg-ellátó telephelyekről (az elhelyezkedés lapon lévő sorszámozás sorrendjében)
(A referencia képekre kattintva a tervlapok megtekinthetők nagy méretben, külön ablakban)
)
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE ÉS ANNAK PROBLÉMÁI

A Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet integrált szervezeti egységben működő fekvő- és járóbeteg ellátó intézmény. A kórházi fekvőbeteg ellátás területe az alapvető szakmák vonatkozásában a IV. és XV. kerület, mintegy 200.000 lakosszámmal, a traumatológia ellátandó területe azonban az egész észak- budapesti régióra kiterjed az agglomerációba belenyúlóan, mintegy 650.000 lakost érintve.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 5 nagyobb és több kisebb, különböző telephelyen működő intézmény, melyek közül négyben folyik fekvőbeteg ellátás.
Jelen tervezési feladat kifejezetten a fekvőbeteg ellátó telephelyek vizsgálatára és fejlesztési lehetőségeinek a meghatározására, valamint ezek tömbjében adódó városrendezési feladatokra korlátozódott. A tervezés során azonban mindvégig szem előtt kellett tartani azt a fontos tényt is, hogy ezekhez a telephelyekhez szervezetileg szorosan kapcsolódnak - bár tevékenységi körük azoktól részben eltér - a tervezés tárgyát nem képező járóbeteg rendelők is.
BUDAPEST, IV. KERÜLET SCHWEIDEL JÓZSEF UTCAI 73679/2 HRSZ-Ú INGATLAN BEÉPÍTÉSI TANULMÁNYA

TERVEZŐK:
Városépítészet: Berényi Mária (TT/1É 01-0654)
Látványterv:Vojnits Csaba Ferenc
K_Látványterv_1.jpg K_Látványterv_2.jpg K_Látványterv_3.jpg K_Látványterv_6.jpg
BUDAPEST X. KERÜLET RICHTER GEDEON NYRT. BUDAPESTI ÜZEMI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE
richter fedlap.JPG

TERVEZŐK:
Településtervező: Berényi Mária (TT1 01-0654/06)
Településtervező: Vojnits Csaba Ferenc
Tájrendezés: Bardóczi Sándor (K1 01-5126/05)
Közlekedéstervező: Rhorer Ádám - Közlekedés Kft. (01-3157)
Víziközművek: Bíró Attila - KÉSZ Tervező Kft. (01-2456)
Energiaközművek: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Tervező Kft. (01-2418)
Régészeti szakvélemény: Adorjánné dr. Gyuricza Anna

A Richter Gedeon Nyrt. 2010. évben kezdeményezte a budapesti, Gyömrői út menti üzemi területeire készült korábbi hatályos kerületi szabályozási terv (2006 – Tétényi Center Kft.) felülvizsgálatát. Kőbánya Önkormányzatával kötött településrendezési szerződés létrejöttét követően az árajánlatok alapján a tervezési munkával az URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. lett megbízva.
Richter környezetalakítás_k.jpg Richter szabályozás_k.jpg
Az új szabályozási terv készítésének célja a korábbi terv tartalmának felülvizsgálata, aktualizálása és a jelenleg készülő Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzathoz (KVSZ) való beillesztése.
oldal tetejére
URBANITÁS KFT. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. 3.
Tel./Fax: 06-1/466-4220; 06-1/466-2018; 06-1/209-6221
E-mail: urbanitas@urbanitas.hu